دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

TTC1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE/4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE/3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE/1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE/2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE/7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/G

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File2/F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File2/E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/G

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/F

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File1/D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File2/A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File2/B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File2/C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File2/D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File3/E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

File4/7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 1/A-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 1/A-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 1/B-C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 1/B-D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 2/A-A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 2/A-B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 2/B-C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HeyThere 2/B-D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack Starter 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack Starter 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

BackPack Starter 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

GetReady 1/A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

GetReady 1/B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی فایل 4 و FCE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی فایل 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی فایل 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی فایل 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی هی در

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی بک پک 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی بک پک استارتر، 1 ، 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی گت ردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
پورتال آموزشگاه نوین ری